2024

1. Dongfeng Du, Fusong Kang, Shiru Yang, Bin Shao, Jingshan Luo*, Co-electrolysis of ethylene glycol and carbon dioxide for formate synthesis, Science China Chemistry 

2. Huanhuan Wang, Zhuang Zhang, Xiaobing Wang, Linrui Duan, Jingshan Luo*, Phenyltrimethylammonium Chloride Additive for Highly Efficient and Stable FAPbI3 Perovskite Solar Cells, Nano Energy 

3. Qining Huang, Lili Wan, Qingxuan Ren, Jingshan Luo*, Elucidating the structure-activity relationship of Cu-Ag bimetallic catalysts for electrochemical CO2 reduction, Journal of Energy Chemistry

4. Jia Zhao, Nan Liao, Daniel Wun Fung Cheung, Jingshan Luo*, Titanium nitride supported ternary metal phosphides for hydrogen evolution, Journal of Materials Chemistry A

5. Yang Fu, Shilei Wei, Dongfeng Du, Jingshan Luo*, Cyclic Voltammetry Activation of Magnetron Sputtered Copper-Zinc Bilayer Catalysts for Electrochemical CO2 Reduction, EES Catalysis

 

2023

1. Jinshui Cheng, Linxiao Wu, Jingshan Luo*, Improving the photovoltage of Cu2O photocathodes with dual buffer layers, Nature communications

2. Mang Wang, Jingshan Luo*, A coupled electrochemical system for CO2 capture, conversion and product purification, eScience

3. Jia Zhao, Nan Liao, Jingshan Luo*, Transforming NiFe layered double hydroxide into NiFePx for efficient alkaline water splitting, Journal of Materials Chemistry A

4. Linrui Duan, Hong Zhang, Felix T Eickemeyer, Jing Gao, Shaik M Zakeeruddin, Michael Grätzel*, Jingshan Luo*, CsPbBr3 quantum dots sensitized mesoporous TiO2 electron transport layers for high efficiency perovskite solar cells, Solar RRL

5. Guodong Gao, Rong Chen, Qingjie Wang, Daniel Wun Fung Cheung, Jia Zhao, Jingshan Luo*, A NdCo3 molecular catalyst coupled with BiVO4 photoanode for photoelectrochemical water splitting, ACS Applied Energy Materials

6. Lili Wan, Rong Chen, Daniel Wun Fung Cheung, Linxiao Wu, Jingshan Luo*, Solar-driven CO2 Reduction: From Materials to Devices, Journal of Materials Chemistry A

7. Mengqi Liu, Linrui Duan, T. Jesper Jacobsson, Jingshan Luo*, Cs1-xDMAxPbI3 versus CsPbI3 for Perovskite Solar Cells, Solar RRL

8. Qixian Xie, Lili Wan, Zhuang Zhang, Jingshan Luo*, Electrochemical Transformation of Limestone into Calcium Hydroxide and Valuable Carbonaceous Products for Decarbonizing Cement Production, iScience

9. Huimin Liu, Janis Timoshenko, Lichen Bai, Qinye Li, Martina Rscher, Chenghua Sun, Beatriz Roldan Cuenya, Jingshan Luo*, Low Coordination Rhodium Catalysts for Efficient Electrochemical Nitrate Reduction to Ammonia, ACS Catalysis

10. Qixian Xie, Dan Ren, Lichen Bai, Rile Ge, Wenhui Zhou, Lu Bai, Wei Xie, Junhu Wang*, Michael Grätzel, Jingshan Luo*, Investigation of nickel iron layered double hydroxide for water oxidation in different pH electrolytes, Chinese Journal of Catalysis

11. Tianyang Chen, Shuangyan Hu, Xuechang Zhou*, Jingshan Luo*, All-inorganic 2D/3D Csx+2Pbx+1(SCN)2(I/Br)3x+2 Perovskites, New Journal of Chemistry

12. Xin Jing, Zhuang Zhang, Tianyang Chen, Jingshan Luo*, Review of Inorganic Hole Transport Materials for Perovskite Solar Cells, Energy Technology

13. Michael Saliba*, Eva Unger, Lioz Etgar, Jingshan Luo, T Jesper Jacobsson*, A systematic discrepancy between the short circuit current and the integrated quantum efficiency in perovskite solar cells, Nature communications

14. Xinpeng Zhang, Xiangyu Li, Lei Tao, Zemin Zhang, Hao Ling, Xue Fu, Shibo Wang, Min Jae Ko, Jingshan Luo, Jiangzhao Chen, Yuelong Li*, Precise Control of Crystallization and Phase-Transition with Green Anti-Solvent in Wide-Bandgap Perovskite Solar Cells with Open-Circuit Voltage Exceeding 1.25 V, Small

15. Peng Wang, Xinpeng Zhang, Zemin Zhang, Hao Ling, Lei Tao, Khumal Sohail, Xiangyu Li, Xue Fu, Xinwen Zhang, Ruixiao Wang, Yuxin Wang, Jingshan Luo, Min Jae Ko, Jiangzhao Chen, Yuelong Li*, Annealing-Free SnO2 Layers for Improved Fill Factor of Perovskite Solar Cells, ACS Applied Energy Materials

16. Wenjing Qi, Jiale Li, Peng Wang, Hao Ling, Xinpeng Zhang, Xiangyu Li, Lei Tao, Xue Fu, Khumal Sohail, Linchuan Ma, Jingshan Luo, Yuelong Li*, Synergistic Effect of Ammonium Salts in Sequential Deposition toward Efficient Wide-Band-Gap Perovskite Photovoltaics with PCE Exceeding 20%, ACS Applied Energy Materials

17. Rong Wang, Yue Peng, Jane Chung, Zhen Chen, Xiyang Wang, Haibo Yin, Yimin A Wu, Jingshan Luo, Junhua Li*, Understanding of C=O Bonding Activation during CO2 Electroreduction: A Case Study of CO2 Reduction to CO on ZnO, Chem Catalysis

18. Jiabin Dong, Huizhen Liu, Liqun Ding, Bo Che, Peng Xiao, Zixiu Cao, Yue Liu, Licheng Lou, Rongfeng Tang, Jingshan Luo, Li Wu, Dongmei Li, Tao Chen*, Yi Zhang*, Lowest Open-Circuit Voltage Deficit Achievement to Attain High Efficient Antimony Selenosulfide Solar Cells, Advanced Functional Materials

19. Jiabin Dong, Huizhen Liu, Zixiu Cao, Yue Liu, Yuxing Bai, Mohan Chen, Bei Liu, Li Wu, Jingshan Luo, Yi Zhang*, Shengzhong (Frank) Liu*, Low-Cost Antimony Selenosulfide with Tunable Bandgap for Highly Efficient Solar Cells, Small

20. Qixing Zhang, Dan Ren, Jing Gao, Zhongke Wang, Juan Wang, Sanjiang Pan, Manjing Wang, Jingshan Luo, Ying Zhao, Michael Grätzel, Xiaodan Zhang*, Regulated CO adsorption by the electrode with OH− repulsive property for enhancing C–C coupling, Green Chemical Engineering

 

2022

1. Zhuang Zhang, Huanhuan Wang, T. Jesper Jacobsson, Jingshan Luo*, Big data driven perovskite solar cell stability analysis, Nature communications

2. Jinshui Cheng, Linxiao Wu, Jingshan Luo*, Cuprous Oxide Photocathodes for Solar Water Splitting, Chemical Physics Reviews

3. Rong Chen, Lili Wan, Jingshan Luo*, Extraterrestrial artificial photosynthesis, Joule

4. Huimin Liu, Xiuyao Lang, Chao Zhu, Janis Timoshenko, Martina Rüscher, Lichen Bai, Néstor Guijarro, Haibo Yin, Yue Peng, Junhua Li, Zheng Liu, Weichao Wang, Beatriz Roldan Cuenya, Jingshan Luo*, Efficient Electrochemical Nitrate Reduction to Ammonia with Copper Supported Rhodium Cluster and Single-Atom Catalysts, Angewandte Chemie International Edition

5. Linrui Duan, Hong Zhang, Mengqi Liu, Michael Grätzel, Jingshan Luo*, Phase-Pure γ-CsPbI3 for Efficient Inorganic Perovskite Solar Cells, ACS Energy Letters

6. Lili Wan, Xilin Zhang, Jinshui Cheng, Rong Chen, Linxiao Wu, Jiawen Shi, Jingshan Luo*, Bimetallic Cu-Zn Catalysts for Electrochemical CO2 Reduction: Phase Separated versus Core Shell Distribution, ACS Catalysis

7. Mang Wang, Lili Wan, Jinshui Cheng, Jingshan Luo*, Scalable Preparation of CuO Nanosheet Array via Corrosion Engineering for Selective C-C Coupling in CO2 Electroreduction, Journal of Materials Chemistry A

8. Yang Fu, Qixian Xie, Lili Wan, Qining Huang, Jingshan Luo*, Ethanol Assisted Cyclic Voltammetry Treatment of Copper for Electrochemical CO2 Reduction to Ethylene, Materials Today Energy

9. Qingjie Wang, Linxiao Wu, Zhuang Zhang, Jinshui Cheng, Rong Chen, Yang Liu, Jingshan Luo*, Elucidating the Role of Hypophosphite Treatment in Enhancing the Performance of BiVO4 Photoanode for Photoelectrochemical Water Oxidation, ACS Applied Materials & Interfaces

10. Rong Chen, Guodong Gao, Jingshan Luo*, A water-stable organolead iodide material for overall photocatalytic CO2 reduction, Nano Research

11. Zixiu Cao, Weihuang Wang, Jiabin Dong, Licheng Lou, Huizhen Liu, Zuoyun Wang, Jingshan Luo, Yanyan Liu, Yongping Dai, Dongmei Li*, Qingbo Meng, and Yi Zhang*, Oxygen Content Modulation Toward Highly Efficient Sb2Se3 Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces

12. Lichen Zhao, Pengyi Tang, Deying Luo, M. Ibrahim Dar*, Felix T. Eickemeyer, Neha Arora, Qin Hu*, Jingshan Luo, Yuhang Liu*, Shaik Mohammed Zakeeruddin, Anders Hagfeldt, Jordi Arbiol, Wei Huang, Qihuang Gong, Thomas P. Russell, Richard H. Friend, Michael Grätzel*, Rui Zhu*, Enabling full-scale grain boundary mitigation in polycrystalline perovskite solids, Science Advances

13. Ethan Berger, Mohammad Bagheri, Somayyeh Asgari, Jin Zhou, Mikko Kokkonen, Parisa Talebi, Jingshan Luo, Ana Flávia Nogueira, Trystan Watson and Syed Ghufran Hashmi*, Recent developments in perovskite-based precursor inks for scalable architectures of perovskite solar cell technology, Sustainable Energy Fuels

14. Yan Wu, Meidouxue Han, Ya Wang, Minna Hou, Qian Huang, Yuelong Li, Yi Ding*, Jingshan Luo, Guofu Hou, Ying Zhao, Xiaodan Zhang, Interface engineering utilizing bifunctional metformin for high performance inverted perovskite solar cells, Organic Electronics

15. Jafar Hussain Shah, Qixian Xie, Zhichong Kuang, Rile Ge, Wenhui Zhou, Duorong Liu, Alexandre I. Rykov, Xuning Li, Jingshan Luo, Junhu Wang*, In-situ/operando 57Fe Mössbauer Spectroscopic Technique and Its Applications in NiFe-based Electrocatalysts for Oxygen Evolution Reaction, Journal of Electrochemistry

16. Weihuang Wang, Zixiu Cao, Xu Zuo, Li Wu*, Jingshan Luo, Yi Zhang*, Double interface modification promotes efficient Sb2Se3 solar cell by tailoring band alignment and light harvest, Journal of Energy Chemistry

17. Weihuang Wang, Liquan Yao, Jiabin Dong, Li Wu, Zixiu Cao, Li Hui, Guilin Chen*, Jingshan Luo, Yi Zhang*, Interface Modification Uncovers the Potential Application of SnO2/TiO2 Double Electron Transport Layer in Efficient Cadmium-Free Sb2Se3 Devices, Advanced Materials Interfaces

18. Haibo Yin, Xiaoguang Zhao, Shangchao Xiong, Yue Peng, Zhen Chen, Rong Wang, Meicheng Wen, Jingshan Luo, Hiromi Yamashita*, Junhua Li*, New insight on electroreduction of nitrate to ammonia driven by oxygen vacancies-induced strong interface interactions, Journal of Catalysis

19. Jiale Li, Wenjing Qi, Yameng Li, Sumin Jiao, Hao Ling, Peng Wang, Xin Zhou, Khumal Sohail, Guangcai Wang, Guofu Hou, Jingshan Luo, Ying Zhao, Liming Ding, Yuelong Li*, Xiaodan Zhang, UV light absorbers executing synergistic effects of passivating defects and improving photostability for efficient perovskite photovoltaics, Journal of Energy Chemistry

20. Xin Zhou, Junming Qiu, Jiale Li, Wenjing Qi, Yameng Li, Sumin Jiao, Hao Ling, Peng Wang, Fan Liu, Khumal Sohail, Juan Li, Guangcai Wang, Xinliang Chen, Guofu Hou, Jingshan Luo, Xiaoliang Zhang, Ying Zhao, Yuelong Li*, Xiaodan Zhang, Reduced defects and enhanced Vbi in perovskite absorbers through synergetic passivating effect using 4-methoxyphenylacetic acid, Journal of Power Sources

21. Weihuang Wang, Zixiu Cao, Li Wu, Guilin Chen, Jianping Ao, Jingshan Luo, Yi Zhang*, Interface Etching Leads to the Inversion of the Conduction Band Offset between the CdS/Sb2Se3 Heterojunction and High-Efficient Sb2Se3 Solar Cells, ACS Applied Energy Materials

 

2021 

1. Min-Kyu Son*, Linfeng Pan, Matthew T. Mayer, Anders Hagfeldt, Michael Grätzel, Jingshan Luo*, Structural and Compositional Investigations on Stability of Cuprous Oxide Nanowire Photocathodes for Photoelectrochemical Water Splitting, ACS Applied Materials & Interfaces

2. Yang Fu, Qixian Xie, Linxiao Wu, Jingshan Luo*, Crystal Facet Effect Induced by Different Pretreatment of Cu2O Nanowire Electrode for Enhanced Electrochemical CO2 Reduction to C2+ Products, Chinese Journal of Catalysis

3. Qixian Xie, Gastón O. Larrazábal, Ming Ma, Ib Chorkendorff, Brian Seger*, Jingshan Luo*, Copper-indium hydroxides derived electrocatalysts with tunable compositions for electrochemical CO2 reduction, Journal of Energy Chemistry

4. Huanhuan Wang, Zhuang Zhang, Jovana V Milić, Liguo Tan, Zaiwei Wang, Rong Chen, Xin Jing, Chenyi Yi, Yi Ding, Yuelong Li, Ying Zhao, Xiaodan Zhang, Anders Hagfeldt, Michael Grätzel, Jingshan Luo*, Water Stable Haloplumbate Modulation for Efficient and Stable Hybrid Perovskite Photovoltaics, Advanced Energy Materials

5. Linrui Duan, Zaiwei Wang, Yanyan Li, Liguo Tan, Zhuang Zhang, Huanhuan Wang, Chenyi Yi, Anders Hagfeldt, Jingshan Luo*, Hydrophobic Organic Ammonium Halide Modification towards Highly Efficient and Stable CsPbI2.25Br0.75 Solar Cell, Solar RRL

6. Yuhang Liu, Bitao Dong, Anders Hagfeldt, Jingshan Luo*, Michael Graetzel*, Chemically tailored molecular surface modifiers for efficient and stable perovskite photovoltaics, SmartMat

7. Huimin Liu, Néstor Guijarro, Jingshan Luo*, The pitfalls in electrocatalytic nitrogen reduction for ammonia synthesis, Journal of Energy Chemistry

8. Mang Wang, Lili Wan, Jingshan Luo*, Promoting CO2 electroreduction on CuO nanowires with a hydrophobic Nafion overlayer, Nanoscale

9. Yanyan Li, Linrui Duan, Zhuang Zhang, Huanhuan Wang, Tianyang Chen, Jingshan Luo*, Healing the defects in CsPbI3 solar cells by CsPbBr3 quantum dots, Nano Research

10. Weihuang Wang, Zixiu Cao, Huanhuan Wang, Jingshan Luo*, Yi Zhang*, Remarkable Cd-free Sb2Se3 solar cell yield achieved by interface band-alignment and growth orientation screening, Journal of Materials Chemistry A

11. Li Yanyan, Duan Linrui, Luo Jingshan*, Moisture-assisted Crystallization of Inorganic Perovskite CsPbI3 Film, Chem. J. Chinese Universities

12. Haibo Yin, Zhen Chen, Shangchao Xiong, Jianjun Chen, Chizhong Wang, Rong Wang, Yasutaka Kuwahara, Jingshan Luo, Hiromi Yamashita*, Yue Peng*, Junhua Li, Alloying effect-induced electron polarization drives nitrate electroreduction to ammonia, Chem Catalysis

13. Qixing Zhang, Dan Ren, Sanjiang Pan, Manjing Wang, Jingshan Luo, Ying Zhao, Michael Grätzel, Xiaodan Zhang*, Micro‐Electrode with Fast Mass Transport for Enhancing Selectivity of Carbonaceous Products in Electrochemical CO2 Reduction, Advanced Functional Materials

14. Yi Ding, Yan Wu, Ying Tian, Yuzeng Xu, Minna Hou, Bo Zhou, Jingshan Luo, Guofu Hou, Ying Zhao, Xiaodan Zhang*, Effects of guanidinium cations on structural, optoelectronic and photovoltaic properties of perovskites, Journal of Energy Chemistry

 

2020

1. Huanhuan Wang, Zaiwei Wang, Zhen Yang, Yuzeng Xu, Yi Ding, Liguo Tan, Chenyi Yi, Zhuang Zhang, Ke Meng, Gang Chen, Ying Zhao, Yongsong Luo, Xiaodan Zhang, Anders Hagfeldt, Jingshan Luo*, Ligand‐Modulated Excess PbI2 Nanosheets for Highly Efficient and Stable Perovskite Solar Cells, Advanced Materials

2. Biao Shi, Linrui Duan, Ying Zhao, Jingshan Luo*, Xiaodan Zhang*, Semitransparent Perovskite Solar Cells: From Materials and Devices to Applications, Advanced Materials

3. 

4. Huimin Liu, Yidan Zhang, Jingshan Luo*, The removal of inevitable NOx species in catalysts and the selection of appropriate membrane for measuring electrocatalytic ammonia synthesis accurately, Journal of Energy Chemistry

5. Xin Zhou, Wenjing Qi, Jiale Li, Jian Cheng, Yameng Li, Jingshan Luo, Min Jae Ko, Yuelong Li*, Ying Zhao, Xiaodan Zhang, Toward Efficient and Stable Perovskite Solar Cells: Choosing Appropriate Passivator to Specific Defects, Solar RRL 

 

2019

1. Jing Gao, Florent Sahli, Chenjuan Liu, Dan Ren, Xueyi Guo, Jérémie Werner, Quentin Jeangros, Shaik Mohammed Zakeeruddin, Christophe Ballif, Michael Grätzel* and Jingshan Luo*, Solar Water Splitting with Perovskite/Silicon Tandem Cell and TiC-Supported Pt Nanocluster Electrocatalyst, Joule 

2. Jing Gao, Hong Zhang, Xueyi Guo, Jingshan Luo, Shaik M. Zakeeruddin, Dan Ren, Michael Grätzel, Selective C-C Coupling in Carbon Dioxide Electroreduction via Efficient Spillover of Intermediates as Supported by Operando Raman Spectroscopy, J. Am. Chem. Soc.

3. Wanchun Xiang, Zaiwei Wang, Dominik J Kubicki, Xueting Wang, Wolfgang Tress, Jingshan Luo, Jiahuan Zhang, Albert Hofstetter, Lijun Zhang, Lyndon Emsley, Michael Grätzel, Anders Hagfeldt, Ba-induced phase segregation and band gap reduction in mixed-halide inorganic perovskite solar cells, Nature communications

4. Dan Ren, Jing Gao, Linfeng Pan, Zaiwei Wang, Jingshan Luo, Shaik M Zakeeruddin, Anders Hagfeldt, Michael Grätzel, Atomic Layer Deposition of ZnO on CuO Enables Selective and Efficient Electroreduction of Carbon Dioxide to Liquid Fuels, Angewandte Chemie

5. Xue Jia, Chuantian Zuo, Shuxia Tao, Kuan Sun, Yixin Zhao, Shangfeng Yang, Ming Cheng, Mingkui Wang, Yongbo Yuan, Junliang Yang, Feng Gao, Guichuan Xing, Zhanhua Wei, Lijun Zhang, Hin-Lap Yip, Mingzhen Liu, Qing Shen, Longwei Yin, Liyuan Han, Shengzhong Liu, Lianzhou Wang, Jingshan Luo, Hairen Tan, Zhiwen Jin, Liming Ding, CsPb(IxBr1−x)3 solar cells, Science Bulletin

6. Essa A Alharbi, Ahmed Y Alyamani, Dominik J Kubicki, Alexander R Uhl, Brennan J Walder, Anwar Q Alanazi, Jingshan Luo, Andrés Burgos-Caminal, Abdulrahman Albadri, Hamad Albrithen, Mohammad Hayal Alotaibi, Jacques-E Moser, Shaik M Zakeeruddin, Fabrizio Giordano, Lyndon Emsley, Michael Grätzel, Atomic-level passivation mechanism of ammonium salts enabling highly efficient perovskite solar cells, Nature communications

7. Lei Zhang, Laurent Liardet, Jingshan Luo, Dan Ren, Michael Grätzel, Xile Hu, Photoelectrocatalytic arene C–H amination, Nature Catalysis

8. Wanchun Xiang, Zaiwei Wang, Dominik J Kubicki, Wolfgang Tress, Jingshan Luo, Daniel Prochowicz, Seckin Akin, Lyndon Emsley, Jiangtao Zhou, Giovanni Dietler, Michael Grätzel, Anders Hagfeldt, Europium-Doped CsPbI2Br for Stable and Highly Efficient Inorganic Perovskite Solar Cells, Joule

9. Peter Cendula, Matthew T Mayer, Jingshan Luo, Michael Grätzel, Elucidation of photovoltage origin and charge transport in Cu2O heterojunctions for solar energy conversion, Sustainable Energy & Fuels

10. Laurent Liardet, Jordan Katz, Jingshan Luo, Michael Grätzel, Xile Hu, An Ultrathin Cobalt-Iron Oxide Catalyst for Water Oxidation on Nanostructured Hematite Photoanodes, Journal of Materials Chemistry A

 

2018

1. Linfeng Pan, Jin Hyun Kim, Matthew T Mayer, Min-Kyu Son, Amita Ummadisingu, Jae Sung Lee, Anders Hagfeldt, Jingshan Luo*, Michael Grätzel*, Boosting the performance of Cu2O photocathodes for unassisted solar water splitting devices, Nature Catalysis

2. Dongqin Bi, Xiong Li, Jovana V Milić, Dominik J Kubicki, Norman Pellet, Jingshan Luo, Thomas LaGrange, Pierre Mettraux, Lyndon Emsley, Shaik M Zakeeruddin, Michael Grätzel, Multifunctional molecular modulators for perovskite solar cells with over 20% efficiency and high operational stability, Nature communications

3. Sarah Brittman, Jingshan Luo, A Promising Beginning for Perovskite Nanocrystals: A Nano Letters Virtual Issue, Nano Letters

4. Ji‐Youn Seo, Ryusuke Uchida, Hui‐Seon Kim, Yasemin Saygili, Jingshan Luo, Chris Moore, Julie Kerrod, Anthony Wagstaff, Mike Eklund, Robert McIntyre, Norman Pellet, Shaik M Zakeeruddin, Anders Hagfeldt, Michael Grätzel, Boosting the Efficiency of Perovskite Solar Cells with CsBr‐Modified Mesoporous TiO2 Beads as Electron‐Selective Contact, Advanced Functional Materials

5. Elham Halvani Anaraki, Ahmad Kermanpur, Matthew T Mayer, Ludmilla Steier, Taha Ahmed, Silver-Hamill Turren-Cruz, Jiyoun Seo, Jingshan Luo, Shaik Mohammad Zakeeruddin, Wolfgang Richard Tress, Tomas Edvinsson, Michael Grätzel, Anders Hagfeldt, Juan-Pablo Correa-Baena, Low-Temperature Nb-Doped SnO2 Electron-Selective Contact Yields over 20% Efficiency in Planar Perovskite Solar Cells, ACS Energy Letters

6. Yu-Xiang Yu, Linfeng Pan, Min-Kyu Son, Matthew T Mayer, Wei-De Zhang, Anders Hagfeldt, Jingshan Luo, Michael Grätzel, Solution-Processed Cu2S Photocathodes for Photoelectrochemical Water Splitting, ACS Energy Letters

7. Weiwei Zhang, Yongzhen Wu, Hee Won Bahng, Yiming Cao, Chenyi Yi, Yasemin Saygili, Jingshan Luo, Yuhang Liu, Ladislav Kavan, Jacques-E Moser, Anders Hagfeldt, He Tian, Shaik Mohammed Zakeeruddin, Wei-Hong Zhu, Michael Grätzel, Comprehensive control of voltage loss enables 11.7% efficient solid-state dye-sensitized solar cells, Energy & Environmental Science

8. Qixing Zhang, Tiantian Li, Jingshan Luo, Bofei Liu, Junhui Liang, Ning Wang, Xiangbin Kong, Baozhang Li, Changchun Wei, Ying Zhao, Xiaodan Zhang, Ti/Co-S catalyst covered amorphous Si-based photocathodes with high photovoltage for the HER in non-acid environments, Journal of Materials Chemistry A

9. Alessandro Mezzetti, Mehrdad Balandeh, Jingshan Luo, Sebastiano Bellani, Alessandra Tacca, Giorgio Divitini, Chuanwei Cheng, Caterina Ducati, Laura Meda, Hongjin Fan, Fabio Di Fonzo, Hyperbranched TiO2-CdS Nano-Heterostructures for Highly Efficient Photoelectrochemical Photoanodes, Nanotechnology 

 

Selected publications

1. Water photolysis at 12.3% efficiency via perovskite photovoltaics and Earth-abundant catalysts
Jingshan Luo, Jeong-Hyeok Im, Matthew T. Mayer, Marcel Schreier, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Nam-Gyu Park, S. David Tilley, Hong Jin Fan, Michael Grätzel
 Science, 2014, 345, 1593-1596

2. Solar conversion of CO2 to CO using Earth-abundant electrocatalysts prepared by atomic layer modification of CuO
Marcel Schreier, Florent Héroguel, Ludmilla Steier, Shahzada Ahmad, Jeremy S. Luterbacher, Matthew T. Mayer, Jingshan Luo*, Michael Grätzel*
 Nature Energy, 2017, 2, 17087

3. Boosting the performance of Cu2O photocathodes for unassisted solar water splitting devices
Linfeng Pan, Jin Hyun Kim, Matthew T. Mayer , Min-Kyu Son, Amita Ummadisingu , Jae Sung Lee, Anders Hagfeldt, Jingshan Luo* and Michael Grätzel*
 Nature Catalysis, 2018, 1, 412

4. Cu2O Nanowire Photocathodes for Efficient and Durable Solar Water Splitting
Jingshan Luo*, Ludmilla Steier, Min-Kyu Son, Marcel Schreier, Matthew T. Mayer, Michael Grätzel
 Nano Letters, 2016, 16, 1848-1857

5. Bipolar Membrane Assisted Solar Water Splitting in Optimal pH
Jingshan Luo*, David A. Vermaas, Dongqin Bi, Anders Hagfeldt, Wilson A. Smith*, Michael Grätzel
Advanced Energy Materials, 2016, 6, 1600100

6. Targeting Ideal Dual-Absorber Tandem Water Splitting Using Perovskite Photovoltaics and CuInxGa1-xSe2 Photocathodes
Jingshan Luo*, Zhen Li, Shiro Nishiwaki, Marcel Schreier, Matthew T. Mayer, Peter Cendula, Yong Hui Lee, Kunwu Fu, Anyuan Cao, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Yaroslav E. Romanyuk, Stephan Buecheler, S. David Tilley, Lydia Helena Wong, Ayodhya N. Tiwari, Michael Grätzel
Advanced Energy Materials, 2015, 5, 1501520

7. Solution Transformation of Cu2O into CuInS2 for Solar Water Splitting
Jingshan Luo*, S. David Tilley, Ludmilla Steier, Marcel Schreier, Matthew T. Mayer, Hong Jin Fan Michael Grätzel*
 Nano Letters, 2015, 15, 1395-1402

8. Three-Dimensional Graphene Foam Supported Fe3O4 Lithium Battery Anodes with Long Cycle Life and High Rate Capability
Jingshan Luo, Jilei Liu, Zhiyuan Zeng, Chi Fan Ng, Lingjie Ma, Hua Zhang, Jianyi Lin, Zexiang Shen, Hong Jin Fan*
 Nano Letters, 2013, 13, 6136-6143

9. Rationally Designed Hierarchical TiO2@Fe2O3 Hollow Nanostructures for Improved Lithium Ion Storage
Jingshan Luo, Xinhui Xia, Yongsong Luo, Cao Guan, Jilei Liu, Xiaoying Qi, Chin Fan Ng, Ting Yu, Hua Zhang, and Hong Jin Fan*
 Advanced Energy Materials, 2013, 3, 737-743

10. Polymer-templated nucleation and crystal growth of perovskite films for solar cells with efficiency greater than 21%
Dongqin Bi, Chenyi Yi, Jingshan Luo, Jean-David Décoppet, Fei Zhang, Shaik Mohammed Zakeeruddin, Xiong Li, Anders Hagfeldt, Michael Grätzel*
 Nature Energy, 2016, 1, 16142

11. A vacuum flash assisted solution process for high-efficiency large-area perovskite solar cells
Xiong Li, Dongqin Bi, Chenyi Yi, Jean-David Décoppet, Jingshan Luo, Shaik Mohammed Zakeeruddin, Anders Hagfeldt, Michael Grätzel*
Science, 2016, 353, 58-62

12. Improved performance and stability of perovskite solar cells by crystal crosslinking with alkylphosphonic acid ω-ammonium chlorides
Xiong Li, M.Ibrahim Dar, Chenyi Yi, Jingshan Luo, Manuel Tschumi, Shaik M. Zakeeruddin, Mohammad K. Nazeeruddin, Hongwei Han, Michael Gratzel*
Nature Chemistry, 2015, 7, 703-711

13. Photoelectrocatalytic arene C–H amination
Lei Zhang, Laurent Liardet, Jingshan Luo, Dan Ren, Michael Grätzel, Xile Hu
Nature Catalysis, 2019, 2, 366-373

 

Full publication list: https://scholar.google.com/citations?user=dKFusrMAAAAJ&hl=en